Aktywności rekreacyjno-sportowe

Wobec ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunkiem uczestnictwa w aktywnościach rekreacyjno-sportowych (grach i zabawach) dla dzieci i młodzieży organizowanych w ramach „Juromanii, Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej –– Rabsztyn 2020” jest przedstawianie:

– uzupełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w aktywnościach rekreacyjno-sportowych wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Wzór zgody i oświadczenia dostępny jest do pobrania tutaj

Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w aktywnościach rekreacyjno-sportowych odpowiadają rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie. Organizator aktywności nie sprawuje opieki nad dziećmi i młodzieżą, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzić konkurencje i zabawy oraz dbać o sprawną organizację przebiegu strefy aktywności.

Zobowiązujemy rodziców/prawnych opiekunów i uczestników aktywności do zapoznania się i przestrzegania:

–  Regulaminu „aktywności rekreacyjno-sportowych (gier i zabaw)”

Procedur postępowania i zasad prowadzenia przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu strefy aktywności podczas Juromanii „Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej –– Rabsztyn 2020”, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Aktywności rekreacyjno-sportowe są przeznaczone dla dzieci i młodzieży i będą prowadzone w godz. 10.00 – 16.00 przy Chacie Kocjana w Rabsztynie.

Sprzęt i akcesoria sportowe używane podczas aktywności będą jednorazowe lub systematycznie dezynfekowane. Aktywności rekreacyjno-sportowe będą przeprowadzane z dbałością  o przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz wytycznych rządowych i sanitarnych wydanych w związku z epidemią COVID-19.

Udział w aktywnościach rekreacyjno-sportowych jest bezpłatny.