Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zamieszczonych plików do ściągnięcia na stronie MOSiR Olkusz nie zawiera w nazwie informacji o formacie oraz rozmiarze dokumentu: zostały opublikowane przed 2018-09-23 r.
 • Multimedia wizualne zamieszczone na stronie MOSiR Olkusz nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału: zostały opublikowane przed 2018-09-23 r.
 • Elementy podzielone na obszary na stronie MOSiR Olkusz, czyli wirtualny spacer w Hali Sportowo-Widowiskowej oraz w Parku Rekreacyjno-Krajobrazowym Silver Park są częściowo dostępne za pomocą klawiatury.

Strona internetowa MOSiR Olkusz posiada następujące ułatwienia/udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Palczewski.
 • E-mail: organizator2@mosir.olkusz.pl
 • Telefon: 326494488

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
 • Adres: ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz
 • E-mail: mosir@mosir.olkusz.pl
 • Telefon: 326494480

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu:

 • przy ul. Wiejskiej 1a – Hala Sportowo-Widowiskowa,
 • przy ul. 29-go Listopada 12B – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny OSW „Czarna Góra”,
 • przy ul. Głowackiego – Park Rekreacyjno-Krajobrazowy „Silver Park”.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Wiejskiej 1a:

Częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dlatego zgodnie z art. 7.1 ustawy, podmiot zobowiązał się zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, który polega na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby – pracownika MOSiR Olkusz.

 1. przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie) i częściowo wolne od barier pionowych (komunikacja pionowa – urządzenie z napędem elektrycznym do pochyłego transportu osób z ograniczoną możliwością poruszania się, za wyjątkiem trybun oraz pomieszczeń biurowych),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do części pomieszczeń – rampa podjazdowa, winda,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, recepcjonista/portier,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 6. zapewnienie osobom niepełnosprawnym miejsc parkingowych – dwa miejsca postojowe oznakowane znakiem poziomym i pionowym oraz kolorem niebieskim znajdują się w południowej części obiektu,
 7. zapewnienie toalety dla osób niepełnosprawnych – toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze od strony holu.

Dodatkowo po monitoringu obiektu przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego (ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków) przeprowadzonym od stycznia do czerwca 2018 r. w celu zwiększenia zdolności do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, zrealizowano następujące działania:

 • oznakowano kontrastowym kolorem wystające części budynku, znajdujące się na wysokości głowy oraz pojedyncze schody, znajdujące się w pobliżu wejść do budynku,
 • oznakowano kontrastowo pochylone słupy konstrukcyjne w holu budynku,
 • wyróżniono kolorem (także od strony podstopnicy) początek i koniec biegu schodów wewnątrz budynku.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – brak dostępu w obiekcie do usługi tłumacza języka migowego.
 2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – brak pętli indukcyjnej,
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MOSiR Olkusz w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania – brak.
 4. zapewnienie komunikacji z podmiotem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w sekretariacie zlokalizowanym na pierwszym piętrze (po pokonaniu rampy podjazdowej i skorzystaniu z urządzenia z napędem elektrycznym do pochyłego transportu osób z ograniczoną możliwością poruszania się).

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny OSW „Czarna Góra” przy ul. 29-go Listopada 12B:

Poruszanie się na terenie kompleksu oraz wejście do budynku szatni umożliwiają podjazdy i alejki z kostki. Wewnątrz budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy kompleksie znajdują się oznakowane miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Park Rekreacyjno-Krajobrazowy „Silver Park” przy ul. Głowackiego:

Park Rekreacyjno-Krajobrazowy „Silver Park” jest obiektem na otwartej przestrzeni, na którym nie występują budynki użyteczności publicznej. Przed wejściem głównym na park znajdują się oznakowane miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Alejki asfaltowe umożliwiają wjazd do parku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.