Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zamieszczonych plików do ściągnięcia na stronie MOSiR Olkusz nie zawiera w nazwie informacji o formacie oraz rozmiarze dokumentu: zostały opublikowane przed 2018-09-23 r.
 • Multimedia wizualne zamieszczone na stronie MOSiR Olkusz nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału: zostały opublikowane przed 2018-09-23 r.
 • Elementy podzielone na obszary na stronie MOSiR Olkusz, czyli wirtualny spacer w Hali Sportowo-Widowiskowej oraz w Parku Rekreacyjno-Krajobrazowym Silver Park są częściowo dostępne za pomocą klawiatury.

Strona internetowa MOSiR Olkusz posiada następujące ułatwienia/udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Palczewski
 • E-mail: organizator2@mosir.olkusz.pl
 • Telefon: 326494488

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
 • Adres: ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz
 • E-mail: mosir@mosir.olkusz.pl
 • Telefon: 326494480

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu:

 • przy ul. Wiejskiej 1a – Hala Sportowo-Widowiskowa, tel.: 32 649 44 90,
 • przy ul. 29-go Listopada 12B – Kompleks Basenowo-Rekreacyjny OSW „Czarna Góra”, tel.: 600 048 693,
 • przy ul. Głowackiego – Park Rekreacyjno-Krajobrazowy „Silver Park”, tel.: 600 150 247.

Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Wiejskiej 1a:

W zakresie dostępności architektonicznej:

W budynku mieszczą się sala  „główna” sportowo – widowiskowa z trybunami, salki gimnastyczne, pokoje gościnne i pomieszczenia biurowe.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakami poziomymi i pionowym oraz kolorem niebieskim, które znajdują się na parkingu od strony południowej.

Do holu przed salą główną, prowadzą 4 wejścia usytuowane od strony wschodniej, które udostępnione są w dniach oraz godzinach organizowanych imprez, zawodów oraz  zajęć sportowo-rekreacyjnych. Przed wejściami do budynku znajduje się rampa podjazdowa. W holu, na wprost wejścia znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz szatnia.

Na płytę boiska prowadzą schody oraz platforma z napędem elektrycznym do pochyłego transportu osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Aby dostać się na trybuny należy pokonać schody, nie ma podjazdu ani platformy do wjazdu wózkiem.

Do pomieszczeń biurowych oraz pokoi gościnnych prowadzi wejście od strony recepcji (strona zachodnia), która jest czynna przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę, do którego można się dostać po schodach, bez windy lub platformy.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą zgłosić problem z dostaniem się do budynku pracownikowi recepcji, sekretariatu lub każdemu innemu, wówczas zostanie otwarte wejście od strony sali głównej, skąd przez płytę boiska można dostać się pomieszczeń biurowych i pokoi gościnnych. Na tym piętrze korytarze znajdują się na jednym poziomie.

Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela recepcjonista/portier, a rozkład w formie graficznej znajduje się na tablicy informacyjnej przy recepcji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku drogi ewakuacyjne zostały oznaczone podświetlonymi znakami. Dodatkowo każdy pracownik MOSiR Olkusz odbył szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Kontrastowym kolorem oznakowano:

 • wystające części budynku, znajdujące się na wysokości głowy oraz pojedyncze schody, znajdujące się w pobliżu wejść do budynku,
 • pochylone słupy konstrukcyjne w holu budynku,
 • początek i koniec biegu schodów wewnątrz budynku (także od strony podstopnicy).

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz dostępu do usługi tłumacza języka migowego.

Informacja o działalności jednostki w tekście łatwym do czytania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pod adresem: https://bip.malopolska.pl/mosirekreacji1

MOSiR w Olkuszu zapewnia dostęp alternatywny, który polega na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami:

 • wsparcia pracownika po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 32 649 44 90,
 • wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • tymczasowego dostosowania organizacji funkcjonowania obiektów tak by umożliwić realizację potrzeb w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny OSW „Czarna Góra” przy ul. 29-go Listopada 12B:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Poruszanie się po terenie kompleksu oraz wejście do budynku szatni czy punktu gastronomicznego umożliwiają podjazdy i alejki z kostki. Przy wejściu do kompleksu znajduje się budynek szatni z sanitariatami i toaletą dla osób niepełnosprawnych. Przy kompleksie znajduje się oznakowane miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na teren kompleksu oraz do budynku szatni z sanitariatami można wejść z psem asystującym. W basenie głównym znajduje się basenowa winda dla osób niepełnosprawnych.

Park Rekreacyjno-Krajobrazowy „Silver Park” przy ul. Głowackiego:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Park Rekreacyjno-Krajobrazowy „Silver Park” jest obiektem sportowym na otwartej przestrzeni. Przed wejściem głównym do parku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakami poziomymi i pionowym oraz kolorem niebieskim. Poruszanie się po terenie parku umożliwiają alejki asfaltowe lub utwardzone. W parku można przebywać z psem asystującym. Przy wejściu do Silver Parku znajduje się tablica z rozkładem atrakcji w formie graficznej.