Rozgrywki parkowe

Wobec ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  warunkiem uczestnictwa we wszystkich zajęciach „Wakacji z MOSiR`em 2020” jest przedstawianie:

– każdorazowo przed zajęciami pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia tutaj

– uzupełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w zajęciach –  tylko raz, przed pierwszymi zajęciami tutaj

Wzory oświadczeń i  zgody dostępne są także u instruktorów prowadzących zajęcia w Silver Parku.

Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w zajęciach „Wakacje z MOSiR`em 2020” odpowiadają rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie. Organizator zajęć nie sprawuje opieki nad dziećmi, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzić konkurencje i zabawy oraz dbać o sprawną organizację przebiegu zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2020”.

Zobowiązujemy rodziców/prawnych opiekunów i uczestników zajęć do zapoznania się i przestrzegania:

Regulaminu „Wakacji z MOSiR`em 2020”;

Procedur postępowania i zasad prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży podczas „Wakacji z MOSiR`em 2020”, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Rozgrywki parkowe i animacje sportowe są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII i będą prowadzone przez całe wakacje w każdą środę i czwartek, w godz. 11.00 – 14.00.

Sprzęt i akcesoria sportowe używane podczas zajęć będą jednorazowe lub systematycznie dezynfekowane. Rozgrywki i animacje będą przeprowadzane z dbałością  o przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz wytycznych rządowych i sanitarnych wydanych w związku z epidemią COVID-19.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.